Lịch học trong năm

Lịch học trong năm

2016
Apr 4(Mon) Ngày chỉ định được nhập quốc
5(Tue) Ngày chỉ định được nhập quốc/Kỳ thi để phân chia lớp
6(Wed) Kỳ thi để phân chia lớp
8(Fri) Lễ nhập học, buổi sinh hoạt phổ biến nội qui trước khoá học
11(Mon) Bắt đầu học
May 6(Eri) Sự kiện
June 24(Fri) Kỳ nghỉ giữa kỳ
July 5(Tue)
July 1(Fri) Ngày chỉ định được nhập quốc
4(Mon) Kỳ thi để phân chia lớp
5(Tue) Lễ nhập học, buổi sinh hoạt phổ biến nội qui trước khoá học
6(Wed) Bắt đầu học
Aug 6(Sat) Nghỉ hè
21(Sun)
Oct 1(Sat) Kỳ nghỉ giữa kỳ
11(Tue)
5(Wed) Ngày chỉ định được nhập quốc
6(Thu) Ngày chỉ định được nhập quốc/Kỳ thi để phân chia lớp
7(Fri) Kỳ thi để phân chia lớp
10(Mon) Holiday
11(Tue) Lễ nhập học, buổi sinh hoạt phổ biến nội qui trước khoá học
12(Wed) Bắt đầu học
Nov 18(Fri) Sự kiện
Dec 23(Fri) Kỳ nghỉ giữa kỳ
Jan 9(Mon)
Jan 4(Wed) Ngày chỉ định được nhập quốc
5(Thu) Kỳ thi để phân chia lớp
6(Fri) Lễ nhập học, buổi sinh hoạt phổ biến nội qui trước khoá học
10(Tue) Bắt đầu học
Mar 18(Sat) Ngày học đặc biệt(Tư vấn )
19(Sun)
Kỳ nghỉ giữa kỳ
21(Tue) Lễ tốt nghiệp