Các giáo trình khác

Các giáo trình khác

Nếu thuộc phạm trù tiếng Nhật, học viên hãy yên tâm ở trường tiếng Nhật Kokusho.

Tại trường, chúng tôi có các lớp theo nhu cầu học viên như lớp cá nhân, lớp tập thể. Chúng tôi có đội ngũ giảng viên điều phái tới các xí nghiệp, công ty. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ với nhà trường.
※Tuy nhiên , trong trường hợp nhà trường kín phòng học và không có giảng viên có thể đáp ứng được nhu cầu đăng ký , thì các yêu cầu sẽ không được thỏa mãn.

(*) Reqired

Name (*)
Gender  male female
Occupation (*)
Tel
E-mail (*)
Title (*)
Inquiry (*)
How did you know about us?  Search engine Friend Facebook Blog Brochure Educational agency Others
Privacy Statement

1.Our company guarantee that any personal information will be used only to be submitted to immigration bureau when needed. 2.Our company pledge not to disclose any personal information to any third party without the consent of the person himself.※If you didn't receive any reply from KOKUSHO japanese language school please check your junk e-mail in case of case of not being able to submit your information please send it to school@kokusho.co.jp