Tôi có được hỗ trợ xin việc làm thêm không ?

Nhà trường dán thông tin làm thêm lên bảng thông báo, hoặc sẽ gửi thông tin vào email của học viên. Học viên cần sử dụng thông tin hiệu quả. Nếu học viên vẫn không tìm được việc làm thêm , có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng nhà trường.